Projekt:
Varbergstunneln
Slutkund:
Trafikverket
Samarbetspartner:
Implenia
Geografisk plats:
Varberg

Varbergstunneln

TFIP har författat ett förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad  för de tekniska installationerna samt  bygghandlingar för VA och Vägbelysning på angränsande broar. TFIPs uppdrag är under byggskedet att stödja huvudentreprenören Implenia med erfarenhet och kunskap om tekniska installationer. Vi samarbetar med Implenia på uppdrag av Trafikverket.

Varberstunneln är en del i utbyggnaden av västkustbanan med dubbelspår och en tunnel under centrum. Entreprenaden omfattar totalt nio km ny järnväg och innebär byggnation av spår, spårtunnel, service och räddningstunnel, nytt stationsområde och övriga byggnadsverk. Under centrala Varberg kommer järnvägen att gå i en cirka 3 kilometer lång tunnel.

Med ett fullt utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg. I och med utbyggnaden ökar också den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hastigheten kan höjas, vilket förkortar restiden och även ger en större tillförlitlighet. Ytterligare en effekt av att Västkustbanan byggs ut är att trafiksäkerheten blir högre. Där dubbelspåret är färdigt har alla plankorsningar mellan väg och järnväg byggts bort och ersatts av antingen broar eller vägportar. Dubbelspåret genom Varberg blir en viktig del i att ge fler människor möjlighet att pendla till arbete och utbildning. För att uppnå målet med ökat tågresande i regionen är tillgängligheten av avgörande betydelse. Därför är det viktigt att behålla stationens centrala läge.

Då tunneln byggs försvinner barriäreffekten i form av järnvägsspår i centrala Varberg. Det skapar möjlighet till bättre kontakt mellan staden och vattnet. Samtidigt frigörs centralt belägen mark för nybyggnation där bangården ligger idag.

Samarbetspartner: Implenia

samtliga illustrationer av: Abako

Fler projekt

Stora Högaskolan

Stora Högaskolan i Stenungsund ska byggas om- och till med en separat byggnad i två…

Lærdalstunneln

TFIP är delaktiga i projektet byggnad av Lærdalstunneln. Det är en  24,5 kilometer lång tunnel mellan Lærdal och Aurland i…

Projekt E45 järnvågen

I projekt E45 järnvågen ska Götatunnelns befintliga av- och påfartsramper förlängas genom överdäckning och stadsrummet runt Masthuggskajen exploateras. I samband…

Octapharma

Octapharma är ett av de största företagen inom plasmamarknaden. Deras produkter används främst inom behandlingsområden…

Trafikplatser på E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta

TFIP samarbetar med Tyrens i projektet E18 trafikplats Jakobsberg mellan trafikplats Hjulsta. TFIPs projekterar vägplan…

Tvärförbindelse Södertörn

TFIP ansvarade för framtagandet av tekniska installationer inom tunnelventilation, allmänventilation, allmän VVS, överordnad styr och…

Trafikplats Lovö

Tillsammans med Tyréns är TFIP med och projekterar bygghandling i entreprenad Trafikplats Lovö, som är en del…

Ostlänken

Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Som del…

Varbergstunneln

TFIP har författat ett förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad  för de tekniska installationerna samt  bygghandlingar…

Marieholmstunneln

TFIP installationsleder projektets framfart för våra samarbetspartners räkning. Marieholmstunneln är en vägtunnel som byggs som en…

Älvsborgsbron

TFIP leder och projekterar arbetet med ITS (intelligenta trafikssystem)  på och i anslutning till Älvsborgsbron.…

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig